Essay

Terug naar de islām van voor Mohammed

De kwestie M. Een gekaapte godsdienst is gebaseerd op een nauwgezette lezing van de Arabische Ḥadīth, dat is de Arabische traditie over leven en werken van Mohammed van Mekka. Daniels maakt vooral gebruik van Ibn Ishāq (704-767), in de bewerking van Ibn Hishām (ca 760-834), Sīrat Rasul Allah, ‘Het leven van de boodschapper van Allah’. En van al-Tabarī (839-923), Ta’rikh al-rusul wa’l-muluk, ‘De geschiedenis van de profeten en de koningen’. Daarnaast heeft hij ook de Saḥiḥ of ‘Authentieke leer’ gebruikt van Al-Bukhari (810-870) en van al-Muslim (819-875), die geen verhaal brengen maar een reeks rechtsregels met soms verhalende elementen. Alles samen genomen betreft het hier de meest gezaghebbende bronnen van de sunnītische islām over hun profeet, qua gezag net ondergeschikt aan de Koran. In deze werken wordt ook het ontstaan van de verschillende aya’s of verzen van de Koran verklaard, die anders veelal onbegrijpelijk zijn, en slechts aantrekken door hun poëtische zangerigheid, maar zelden of nooit door hun inhoud.

De bedoeling van de auteur bestaat erin de westerse lezer vertrouwd te maken met wat de korangeleerden en imāms intern denken over het ontstaan van hun religie, maar niet willen dat de dhimmi’s (andersgelovigen) of kafirs (heidenen of atheïsten) en zelfs hun eigen gelovigen aan de weet komen. Op die manier legt hij de kern bloot van het salafisme en jīhadisme en de reden waarom zij zich zo gemakkelijk schuil kunnen houden in de volksislām van Allāh als ar-Rahim ar-Rahman, de Barmhartige Erbarmer. Dat is een oorspronkelijke islām van nederigheid, solidariteit, deemoed, eerbied voor de familie, eerlijkheid, ondergeschiktheid van het materiële aan het spirituele. Die oorspronkelijke islām of din Ibrahīm (het geloof van Abraham) werd ten tijde van Mohammed uitgebouwd door de ‘godzoekers’ van zijn tijd, de ḥunafa of ḥanīfs. Zij propageerden het geloof in ‘Allāh alléén’ (tawḥīd) als een middel om de Arabische bedoeïenen te verenigen rond één godheid, en zo te inspireren om op te houden elkaar te bevechten en bestelen in wat zij de ghāzwah of plundertocht noemden.

De volksislām of ḥanīfiya was dus aanvankelijk een beweging van godsvrede. Zij mislukte evenwel, waarop Mohammed naar voren trad. Hij boog de islām om van een vredesbeweging in een oorlogsbeweging. Hij deed dit door reeds in Mekka ervoor te pleiten om de ghāzawat of plundertochten naar Syrië, Perzië en Egypte te oriënteren, en daar te gaan halen wat in Arabië niet te vinden was. Daartoe ontvluchtte hij zijn vaderstad, ging vervolgens haar karavanen aanvallen en nam haar vervolgens in. Daartoe schond hij na twee jaar het verdrag van Hudaybiya, dat hij voor tien jaar had afgesloten. Dit maakte zulk een sterke indruk op de oorlogszuchtige bedoeïenen dat ze zich rond hem (en zijn opvolgers) verenigden en met jihād of heilige ijver de oorlog begonnen van Arabieren tegen allen.

Omdat de aangevallen landen niet voorbereid waren op een aanval uit de woestijn, werden zij door de bedoeïenenstorm overspoeld. Waarna de rijke beschaving van het Nabije Oosten werd overgenomen als wingebied voor de woestijnrovers (via de diwan of ‘douane’). De intelligentsia van die streken, bestaande uit nestoriaanse en koptische christenen, joden en Perzische zoroasters, trad in dienst van de bedoeïenen die slechts geïnteresseerd waren in geld. Zij mocht aanvankelijk haar wetenschappelijk werk verder zetten op voorwaarde dat het in het Arabisch gebeurde (via het Bayt al-Hikma of Huis der Waarheid, een vertaalinstituut in Bagdad). De ver gevorderde laat-hellenistische wetenschap arabiseerde daardoor (zonder te islamiseren) en leidde tot de Gouden Eeuw die geen islāmitische maar een nestoriaanse Gouden Eeuw was.

Naarmate de druk steeds sterker werd om toch te islamiseren, kwam die wetenschappelijke bloei tot een einde en raakte geheel de cultuur van de regio in verval. Ook de landbouw leed hieronder, graanschuren en vruchtentuinen als Mesopotamië en Tunesië werden halfwoestijnen. Omstreeks 1100 publiceerde Abū Hamid al-Ghazālī (1058-1111) die hujjat al-islām wordt genoemd (‘het bewijs van de islām’) dan zijn Tahāfut al-falāsifa, of ‘De verwarring van de filosofen’. Hij decreteerde dat het zondig was om zijn tijd en intellect te verspillen aan een onderzoek naar natuurwetten, vermits die volgens hem niet bestonden: alles is de wil van Allāh, alles komt voort uit zijn ingrijpen, ook dingen die wij causaal met elkaar in verband brengen. Wat men moest weten stond in de Koran en kon men bereiken door het mystiek beschouwen van de verzen in die Koran. De ijtihād of interpretatie werd gesloten met de gevolgen die wij vandaag zien: ondanks haar olierijkdom als geschenk van Allāh gaat er al bijna duizend jaar niet de minste creativiteit uit van de Arabische cultuur, tenzij in de zelfvernietiging.

Daniels pleit ervoor om weer aan te knopen bij de volksislām en zo de steeds weerkerende neiging tot bedoeïenenstorm te stuiten. Hij maakt zich sterk dat in dat geval de islām in Europa een positieve kracht kan worden, die ook de hybris of ongebreidelde hoogmoed van de postchristelijke beschaving uit haar impasse kan redden. Want beide beschavingen staan volgens hem als een spiegelbeeld tegenover elkaar: waar de islāmitische cultuur zelfmoord pleegt vanuit zijn onwil tot creativiteit, doet de Atlantische dat door een overdaad aan creativiteit, een veel te snelle verandering. Waar de Arabische cultuur dringend een injectie nodig heeft van ‘de parabel van de talenten’, kan de westerse zijn voordeel doen door weer eens achterover te leunen, inch Allah te zeggen (als ’t God belieft), en zich te realiseren dat de mens geen god is en dus niet alles aankan.

Voor een hele reeks artikels door Eddy Daniels over de islām zie http://de-bron.org/.